Pages

Relacije i funkcije
Relacije i funkcije
Slađana Lađarević
U ovom radu bavit ćemo se relacijama i funkcijama. Najprije ćemo definirati pojam relacije te navesti primjer primjene relacija u svakodnevnom životu. Nakon toga, proučavat ćemo svojstva relacija kako teorijski, tako i praktično - kroz primjere. Fokusirat ćemo se na relacije ekvivalencije i relacije parcijalnog uređaja koje moraju zadovoljavati određena svojstva. Zatim ćemo vidjeti što mora vrijediti da bi relacija bila relacija potpunog uređaja. Kao važni pojmovi u...
Reprezentacija linearnog funkcionala i hermitsko adjungiranje
Reprezentacija linearnog funkcionala i hermitsko adjungiranje
Sanja Stjepanović
Ovaj rad predstavlja teoriju koja vodi do iskaza i dokaza Teorema o reprezentaciji linearnog funkcionala pomoću kojeg ćemo uvest pojam hermitski adjungiranih operatora. U radu ćemo se prvo osvrnuti na unitarne i normirane prostore te pojmove koji se na njima definiraju kao što su okomitost vektora, ortogonalni komplement i normiranost vektora. Zatim ćemo definirati linearne operatore i, sa njima usko povezane, antilinearne operatore te proučiti njihove razlike. Nadalje, objasniti...
Riemann - Stieltjesov integral
Riemann - Stieltjesov integral
Josip Strmečki
U radu ćemo se baviti Riemann-Stieltjesovim integralom, njegovim svojstvima i primjenama. Dovest ćemo u vezu Lebesgue-Stieltjesov i Riemann-Stieltjesov integral, kao i Riemann-Stieltjesov i Riemannov integral. Definirat cemo pojmove kao što su matematičko o čekivanje, Lebesgue- Stieltjesova mjera, disperzija, Lebesgue-Stieltjesov integral, te Lebesgueov integral kao poseban slučaj prethodno navedenog integrala. Najbitnije tvrdnje i teoreme, kao i svojstva Riemann- Stieltjesovog...
Rješavanje kongruencija
Rješavanje kongruencija
Ana Maria Pejić
U ovom završnom radu upoznat ćemo se s načinima i metodama rješavanja različitih tipova kongruencija. Na početku ćemo definirati sustave ostataka koji su nam vrlo bitni pri određivanju rješenja kongruencija. Nadalje, prikazat ćemo postupak rješavanja linearnih kongruencija, polinomijalnih kongruencija sa složenim modulima te polinomijalnih kongruencija s prostim potenciranim modulima. Navest ćemo te na primjerima primjenjivati Kineski teorem o ostatcima koji nam je koristan...
Robotski operacijski sustav ROS
Robotski operacijski sustav ROS
Martina Šarić
Ovaj diplomski rad istražuje operacijski sustav ROS (engl. Robot Operating System) čija je primarna svrha olakšati programiranje robota. To je softverska platforma otvorenog koda (engl. open source) koja omogućava razvojnim programerima da svoj kod i ideje dijele jednostavnije i brže. Tako izgrađena zajednica rezultira uštedom vremena pri izradi robota. ROS u svom okruženju pruža upotrebu svih potrebnih dijelova robotskog softverskog sustava koji bi inače zahtijevali odvojeno...
Ruby programski jezik
Ruby programski jezik
Domagoj Suhić
U ovom završnom radu proći ćemo kroz osnove programskog jezika Ruby. Predstavit ´cemo leksičku strukturu, osnovne tipove podataka, izjave i izraze Rubyja. Na kraju ćemo proći kroz osnove objektno orijentiranog programiranja u Rubyju. Paralelno s tim radit ćemo usporedbu s programskim jezikom Python.
Runge Kutta metode za numeričko rješavanje diferencijalnih jednadžbi
Runge Kutta metode za numeričko rješavanje diferencijalnih jednadžbi
Dunja Ćosić
U ovome radu ukratko ćemo se upoznati s Runge Kutta metodama za numeričko rješavanje diferencijalnih jednadžbi. U uvodnom dijelu rada su opisane Runge Kutta metode i dan je primjer za rješavanje Runge Kutta drugog reda. Glavni dio rada bavi se izvodom Runge Kutta metode četvrtog reda, a na kraju su dani pripadni primjeri.
SIR model širenja epidemije
SIR model širenja epidemije
Josipa Sabljo
U ovome radu proučavat ćemo matematički model prijenosa zarazne bolesti u nekoj populaciji poznat pod nazivom SIR model. Najprije ćemo se baviti osnovnim pretpostavkama koje SIR model zahtjeva te na osnovu njih ćemo konstruirati sustav nelinearnih običnih diferencijalnih jednadžbi proučavanog modela. U drugom poglavlju detaljno ćemo analizirati SIR model. Pokazat ćemo da epidemija uvijek izumire, da možemo izračunati maksimalan broj zaraženih tijekom epidemije te dobiti...
SIS i SIR epidemiološki modeli temeljeni na Markovljevim lancima u diskretnom vremenu
SIS i SIR epidemiološki modeli temeljeni na Markovljevim lancima u diskretnom vremenu
Ira Štivić
U ovom radu opisani su SIS i SIR epidemiološki modeli temeljeni na Markovljevim lancima u diskretnom vremenu. U uvodu je objašnjena uloga Markovljevih lanaca u matematici, kao i u primjeni na biološke procese. Prvo poglavlje sadrži važne definicije i svojstva Markovljevih lanaca, te primjere koji prikazuju kako se navedena teorija koristi. U sljedećem poglavlju navodimo diferencijske jednadžbe kojima su opisani jednostavni SIS i SIR epidemiološki modeli, diferencijske jednadžbe...
SSH protokol
SSH protokol
Dino Turopoli
Povijest razvoja SSH protokola. Arhitektura komunikacija i sama komunikacija u SSH protokolu. Usporedba SSH1 i SSH2 protokola. Dodatne mogućnosti SSH protokola.
SVD dekompozicija i primjene
SVD dekompozicija i primjene
Mihaela Hrnjkaš
U prvome dijelu ovoga rada definirat ćemo pojam dekompozicije na singularne vrijednosti te iskazati i dokazati teorem koji govori o egzistenciji ove dekompozicije. Spomenut ćemo neka od najvažnijih svojstava te uočiti poveznicu između singularnih i svojstvenih vrijednosti. U drugome dijelu rada dotaknut ćemo se primjena dekompozicije na singularne vrijednosti. Ukratko ćemo se upoznati s linearnim problemom najmanjih kvadrata te opisati primjenu SVD dekompozicije. Spomenut ćemo...
Samokomplementarni grafovi
Samokomplementarni grafovi
Svjetlana Prgomet
Samokomplementarni grafovi su zanimljivi jer čine beskonačnu klasu grafova i imaju jaka strukturna svojstva. Na primjer, samokomplementaran graf mora imati točno \(\frac{n(n-1)}{4}\) bridova, radijus 2, dijametar 2 ili 3 i oni postoje za sve izvodive n. U radu su predstavljeni rezultati brojnih matematičara koji su proučavali samokomplementarne grafove u proteklih 50 godina. Vidjeli smo da su neki od njih korisniji pri dokazivanju da graf nije samokomplementaran. Zapravo, ne...

Pages