Pages

Reprezentacija linearnog funkcionala i hermitsko adjungiranje
Reprezentacija linearnog funkcionala i hermitsko adjungiranje
Sanja Stjepanović
Ovaj rad predstavlja teoriju koja vodi do iskaza i dokaza Teorema o reprezentaciji linearnog funkcionala pomoću kojeg ćemo uvest pojam hermitski adjungiranih operatora. U radu ćemo se prvo osvrnuti na unitarne i normirane prostore te pojmove koji se na njima definiraju kao što su okomitost vektora, ortogonalni komplement i normiranost vektora. Zatim ćemo definirati linearne operatore i, sa njima usko povezane, antilinearne operatore te proučiti njihove razlike. Nadalje, objasniti...
Riemann - Stieltjesov integral
Riemann - Stieltjesov integral
Josip Strmečki
U radu ćemo se baviti Riemann-Stieltjesovim integralom, njegovim svojstvima i primjenama. Dovest ćemo u vezu Lebesgue-Stieltjesov i Riemann-Stieltjesov integral, kao i Riemann-Stieltjesov i Riemannov integral. Definirat cemo pojmove kao što su matematičko o čekivanje, Lebesgue- Stieltjesova mjera, disperzija, Lebesgue-Stieltjesov integral, te Lebesgueov integral kao poseban slučaj prethodno navedenog integrala. Najbitnije tvrdnje i teoreme, kao i svojstva Riemann- Stieltjesovog...
Rješavanje kongruencija
Rješavanje kongruencija
Ana Maria Pejić
U ovom završnom radu upoznat ćemo se s načinima i metodama rješavanja različitih tipova kongruencija. Na početku ćemo definirati sustave ostataka koji su nam vrlo bitni pri određivanju rješenja kongruencija. Nadalje, prikazat ćemo postupak rješavanja linearnih kongruencija, polinomijalnih kongruencija sa složenim modulima te polinomijalnih kongruencija s prostim potenciranim modulima. Navest ćemo te na primjerima primjenjivati Kineski teorem o ostatcima koji nam je koristan...
Rješavanje problema trgovačkog putnika koristeći algoritam lokalnog pretraživanja 2-opt
Rješavanje problema trgovačkog putnika koristeći algoritam lokalnog pretraživanja 2-opt
Martina Čilag
U ovom završnom radu je opisan problem trgovačkog putnika. To je problem kombinatorne optimizacije u kojem je cilj pronaći najkraću rutu koja će svaki od n gradova iz zadanog skupa posjetiti točno jednom i vratiti se u početni grad. Dodatno je objašnjena heuristička metoda lokalnog pretraživanja koja se koristi za rješavanje optimizacijskih problema. Naglasak je stavljen na algoritmu lokalnog pretraživanja poznatom pod nazivom 2-opt. Izrađen je i praktični dio rada u kojem je...
Rješavanje problema trgovačkog putnika upotrebom pohlepnog algoritma
Rješavanje problema trgovačkog putnika upotrebom pohlepnog algoritma
Deana Bubanj
Problem trgovačkog putnika je problem kombinatorne optimizacije kojem je cilj pronaći najkraću rutu u kojoj će se obići svi dani gradovi i vratiti u početni iz kojeg se krenulo. U problemu promatranom u ovom završnom radu, gradovi su zadani preko koordinata, a bridovi koji spajaju dva grada nose unaprijed zadanu težinu. Cilj je da suma težina prijeđenog puta bude minimalna. Problem su prvi put opisali matematičari William Rowan Hamilton i Thomas Kirkman 1800-ih godina. Napravili...
Roboti u izvannastavnim aktivnostima
Roboti u izvannastavnim aktivnostima
Julija Palinkaš
Razvojem digitalne kompetencije i računalnog razmišljanja te upoznavanje učenika s novim tehnologijama pripremamo ih za uspješno rješavanje problema u životu. Roboti su odlična motivacija za učenje programiranja u izvnannastavnim aktivnostima. Upoznavajući djecu s jednostavnijim mikroupravljačem, BBC micro:bit, i učeči ih kako sastaviti program u MakeCode-u za njega, naknadno ih možemo upoznati s robotima poput mBota ili micro:Maqueen Plus-a. Institut za razvoj i inovativnost,...
Robotski operacijski sustav ROS
Robotski operacijski sustav ROS
Martina Šarić
Ovaj diplomski rad istražuje operacijski sustav ROS (engl. Robot Operating System) čija je primarna svrha olakšati programiranje robota. To je softverska platforma otvorenog koda (engl. open source) koja omogućava razvojnim programerima da svoj kod i ideje dijele jednostavnije i brže. Tako izgrađena zajednica rezultira uštedom vremena pri izradi robota. ROS u svom okruženju pruža upotrebu svih potrebnih dijelova robotskog softverskog sustava koji bi inače zahtijevali odvojeno...
Ruby programski jezik
Ruby programski jezik
Domagoj Suhić
U ovom završnom radu proći ćemo kroz osnove programskog jezika Ruby. Predstavit ´cemo leksičku strukturu, osnovne tipove podataka, izjave i izraze Rubyja. Na kraju ćemo proći kroz osnove objektno orijentiranog programiranja u Rubyju. Paralelno s tim radit ćemo usporedbu s programskim jezikom Python.
Runge Kutta metode za numeričko rješavanje diferencijalnih jednadžbi
Runge Kutta metode za numeričko rješavanje diferencijalnih jednadžbi
Dunja Ćosić
U ovome radu ukratko ćemo se upoznati s Runge Kutta metodama za numeričko rješavanje diferencijalnih jednadžbi. U uvodnom dijelu rada su opisane Runge Kutta metode i dan je primjer za rješavanje Runge Kutta drugog reda. Glavni dio rada bavi se izvodom Runge Kutta metode četvrtog reda, a na kraju su dani pripadni primjeri.
SIR model širenja epidemije
SIR model širenja epidemije
Josipa Sabljo
U ovome radu proučavat ćemo matematički model prijenosa zarazne bolesti u nekoj populaciji poznat pod nazivom SIR model. Najprije ćemo se baviti osnovnim pretpostavkama koje SIR model zahtjeva te na osnovu njih ćemo konstruirati sustav nelinearnih običnih diferencijalnih jednadžbi proučavanog modela. U drugom poglavlju detaljno ćemo analizirati SIR model. Pokazat ćemo da epidemija uvijek izumire, da možemo izračunati maksimalan broj zaraženih tijekom epidemije te dobiti...
SIS i SIR epidemiološki modeli temeljeni na Markovljevim lancima u diskretnom vremenu
SIS i SIR epidemiološki modeli temeljeni na Markovljevim lancima u diskretnom vremenu
Ira Štivić
U ovom radu opisani su SIS i SIR epidemiološki modeli temeljeni na Markovljevim lancima u diskretnom vremenu. U uvodu je objašnjena uloga Markovljevih lanaca u matematici, kao i u primjeni na biološke procese. Prvo poglavlje sadrži važne definicije i svojstva Markovljevih lanaca, te primjere koji prikazuju kako se navedena teorija koristi. U sljedećem poglavlju navodimo diferencijske jednadžbe kojima su opisani jednostavni SIS i SIR epidemiološki modeli, diferencijske jednadžbe...
SIS i SIR epidemiološki modeli temeljeni na Markovljevim lancima u neprekidnom vremenu
SIS i SIR epidemiološki modeli temeljeni na Markovljevim lancima u neprekidnom vremenu
Kristina Kljajić
Matematičko modeliranje u epidemiologiji pokušava predvidjet tijek epidemije kako bi pravovremenim donošenjem mjera utjecaj epidemije bio smanjen. Dva osnovna modela su SIS, model koji dijeli populaciju na dvije disjunktne klase jedinki, podložne i zaražene, te ne dopušta stvaranje imuniteta na tu bolest, i SIR, koji uz podložne i zaražene dopušta stvaranje imuniteta stoga postoji treća klasa, oporavljeni. Ti modeli mogu biti promatrani u determinističkom i stohastičkom obliku. U...

Pages