Pages

Diskretne nejednakosti
Diskretne nejednakosti
Josipa Mandarić
Cilj ovog završnog rada je dati pregled nekih diskretnih nejednakosti za realne i kompleksne brojeve. To uključuje nejednakosti između osnovnih sredina, Cauchyevu nejednakost i neka njezina poopćenja i profinjenja, Hölderovu nejednakost te nejednakost Minkowskog. Nadalje, rad obuhvaća Abelovu i Čebiševljevu nejednakost te Grüssovu i Biernacki nejednakost. Na kraju, donosi kratki pregled nejednakosti za konveksne funkcije kao što su Jensenova i Petrovićeva nejednakost.
Distribucija ključa
Distribucija ključa
Inga Berghaus
U ovom diplomskom radu predstavit ćemo najvažnije sheme distribucije ključa. Tri glavne sheme su: Shema predistribucije ključa, Shema distribucije ključa određenog razdoblja i Shema dogovora ključa. Zatim ćemo iz svake od skupine shema promatrati neke značajnije i analizirati koliko su sigurne u slučaju napada. Od shema predistribucije ključa, objasnit ćemo Diffie - Hellmanovu predistribuciju ključa i Bloomovu shemu predistribucije ključa. Od uzoraka distribucije ključa,...
Dokazi geometrijskih tvrdnji pomoću kompleksnih brojeva
Dokazi geometrijskih tvrdnji pomoću kompleksnih brojeva
Anja Corn
U ovom radu su dani dokazi nekih vrlo poznatih teorema iz geometrije korištenjem kompleksnih brojeva. Najprije su sustavno razmatrani osnovni pojmovi i relacije vezane uz kompleksne broje koje se koriste u dokazima tvrdnji. Izvedene su jednadžbe geometrijskih figura koje se spominju u tvrdnjama. Primjenom kompleksnih brojeva dokazani su Eulerov, Feuerbachov, Morleyev, Ptolomej-Eulerov, Simsonov te Napoleonov i van Aubelov teorem.
Dokazi u nastavi matematike
Dokazi u nastavi matematike
Iva Babić
Dokazi u matematici imaju vrlo važnu ulogu i trebali bi imati svoje mjesto u nastavi matematike. Osim što utvđuju istinitost matematičkih tvrdnji, oni ih objašnjavaju te potiču učenike na logičko zaključivanje i deduktivno razmišljanje. Učenici iz njih mogu naučiti neke metode rješavanja problema i matematičke koncepte.Često ne shvaćaju zašto je dokazivanje tvrdnji potrebno i većina njih smatra da je za dokazivanje tvrdnje dovoljno naći odgovarajući primjer. Oni...
Dualni prostori
Dualni prostori
Doris Aleksov
Svaki vektorski prostor V ima odgovarajući dualni prostor koji se sastoji od lineranih funkcionala na V. Za ovako definiran dualni prostor pokazat ćemo kako odrediti njegovu bazu ukoliko poznajemo bazu vektorskog prostora V. Također, uvest ćemo i dual duala te pokazati da je on izomorfan početnom prostoru. Kao posebno zanimljiv potprostor dualnog prostora izdvojit ćemo anihilator te promotriti neka njegova važna svojstva.
Dugoročna zavisnost
Dugoročna zavisnost
Lucijana Grgić
U ovom diplomskom radu predstavljeni su procesi čija autokorelacijska funkcija nije apsolutno sumabilna. Takvi procesi se nazivaju stacionarni procesi s dugoročnim pamćenjem i svoju primjenu nalaze u različitim područjima poput klimatologije i hidrologije. Navedene su definicije i osnovni rezultati stacionarnih procesa s dugoročnim pamćenjem te dvije klase takvih procesa. Jedna od njih su frakcionalni ARIMA procesi koji su prirodno proširenje klasičnih ARIMA procesa. Prikazane...
Efikasni pristupi nastavi matematike
Efikasni pristupi nastavi matematike
Josipa Vuksanović
U prvom dijelu diplomskog rada dan je pregled ključnih načela za poučavanje matematike. Principi daju savjete nastavnicima o tome kako produktivno održati sat. Dio principa donosi primjere zadataka koji učenicima razvijaju sposobnost apstraktnog mišljenja i kreativnosti. Drugi dio diplomskog rada opisuje rad s djecom s poteškoćama u učenju. Pozitivan primjer iz prakse donosi način rada posebnog odjela Osnovne škole Bogoslav Šulek.
Egipatska i babilonska matematička dostignuća
Egipatska i babilonska matematička dostignuća
Ružica Majstorović
U radu su opisana najvažnija matematička dostignuća Egipćana i Babilonaca te je navedeno da se matematika počela razvijati zbog praktičnih ljudskih potreba. Zatim se upoznajemo s njihovim načinom zapisivanja brojeva i brojevnim sustavima kojima su se koristili. Također je kroz brojne primjere prikazano kako su zbrajali, oduzimali, množili i dijelili, te zapisivali razlomke.
Egzotične opcije
Egzotične opcije
Nera Keglević
Na početku rada predstavljen je model Brownovog gibanja. Za početak, objašnjena je konstrukcija i sama definicija Brownovog gibanja i osnovna svojstva. Nadalje, opisan je model geometrijskog Brownovog gibanja koji je prikladniji za modeliranje cijena dionica. Pokazano je na koji se način mogu simulirati Brownovo gibanje i geometrijsko Brownovo gibanje. Osim toga, predstavljena je Black-Scholes formula za europsku call i put opciju. U drugom su poglavlju navedena svojstva očekivanja i...
Ekstremi realne diferencijabilne funkcije jedne i više realnih varijabli
Ekstremi realne diferencijabilne funkcije jedne i više realnih varijabli
Dunja Katić
U matematici minimalnu i maksimalnu vrijednost neke funkcije nazivamo minimumom, maksimumom odnosno ekstremom funkcije. Ekstreme funkcije možemo promatrati na okolini neke točke ili na cijelom području definicije. Ovisno o tome, razlikujemo lokalne i globalne ekstreme. U cilju ilustracije ovih pojmova izrađeno je nekoliko vlastitih primjera. U tu svrhu, korištene su mogućnosti programskog paketa Mathematica.
Elektronička pošta
Elektronička pošta
Jurica Maltar
Ovaj završni rad iskazuje cjelokupan sustav elektroničke pošte. Koristeći literaturu i RFC (Request for Comments) dokumente koji propisuju standarde za internetske entitete, opisana je elektronička poruka kao medij koji sadrži informaciju, protokoli koji služe za njezin prijenos i postupci za osiguravanje sigurnosti tijekom prijenosa. Elek- tronička je poruka sastavljena od niza ASCII znakova, a zahvaljujući MIME standardu, uz poruku je moguće priložiti i datoteku koja nije...
Elektronski novac
Elektronski novac
Borjana Barić
Elektronski novac je sustav plaćanja dizajniran i implementiran za kupovanje preko otvorene mreže kao što je Internet. U radu je osnovna ideja elektronskih novčanica objašnjena u detalje te su opisani osnovni protokoli za rukovanje novčanicama. Osim poznavanja načina naplate, važno je i poznavanje sigurnosti pri obavljanju transakcija elektronskim novcem. Zaštita uključuje kriptiranje podataka između strana koje su uključene u transakciju, provjeru autentičnosti i sprječavanje...

Pages